SPIROMETRIA

Spirometria jest podstawowym narzędziem badania lekarskiego w diagnostyce chorób układu oddechowego. Pozwala na ocenę sprawności płuc. Dzięki niej możliwe jest nie tylko rozpoznanie, ale określenie rodzaju i stopnia zaburzeń wentylacji płuc.

W połączeniu z objawami zgłaszanymi przez pacjenta lekarz może  z jej użyciem rozpoznać np. POChP czy astmę (tzw. choroby obturacyjne) jak i wskazać osoby u których są wysoce prawdopodobna zaburzenia wentylacji o typie restrykcji.

Spirometria ma znacznie nie tylko dla rozpoznania, ale i monitorowania przebiegu choroby (np. ocena dynamiki rocznego spadku FEV1 - natężonej objętości wydechowej pierwszo sekundowej; ocena zmienności okołodobowej obturację).

Jest istotnym elementem dla wyboru sposobu leczenia u poszczególnych chorych (rodzaj stosowanego leczenia farmakologicznego czy też stanowi element kwalifikacji do leczenia zabiegowego np. przeszczepu płuc).

Pozwala na ocenę ryzyka powikłań przed zabiegami operacyjnymi (tak w przypadku zabiegów w zakresie klatki piersiowej jak i poza nią)

Podczas konsultacji istniej możliwość wykonania spirometrii. Badania wykonywane sa zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (http://www.ptchp.org/pt/komunikaty/news/429.html)